TÜZÜK
ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M

GENEL HÜKÜMLER

Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması:

Madde 1: Kulübün adı “ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ”dür. Merkezi Eskişehir’de olup bu tüzükte “kulüp” olarak anılacaktır.

Madde 2: Eskişehirspor Kulübü 1965 yılında Aziz Bolel, Nafiz Yazıcıoğlu, Niyazi Önal,İsmail Özdemir, Dündar Özbil, Ziya Şener, Aydın Begiter, İlhan Cemalciler, Şükrü Kuntasal, ve Necmettin Eldem tarafından, Akademi Gençlik Spor Kulübü adını değiştirerek (ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ) yapması ve YILDIZTEPE ile İDMANYURDU GENÇLİK kulüplerinin de bu kuruluşa katılmalarıyla kurulmuştur.

Madde 3: Kulübün amacı, Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda, çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır.

Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğunun bilinciyle;

Sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

Sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak,

Onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak,

Yurt içinde ve yurt dışında profesyonel ve amatör spor dallarında müsabakalara katılmak,

Kulüpte spor yapmış ve sporu kulüpte bırakmış, sporcuyken veya sporu bıraktıktan sonra sağlık veya başka nedenlerle zor duruma düşmüş sporcularına gerekli desteği sağlamak

Engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini geliştirmek amacıyla bu konularda faaliyet gösteren yurt içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği kurarak, gerekli projeler oluşturur, ulusal ve uluslararası kaynak araştırmalarını yaparak, kulübümüz ve engelliler yararına kullanmaktır.

Kulüp ayrıca, ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre üniversite ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasına öncülük etmek ve yardımcı olmaktır.

Kulüp bu amacını gerçekleştirmek için:

a)Taşınmaz mal edinerek, kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak; spor tesisleri, tesisler ve sosyal tesisler kurar ve işletir.

b)Sportif ve sosyal nitelikte eğitici, eğlendirici ve gelir getiren faaliyetlerde bulunur.

c)Kulüp; yurtiçi ve yurtdışında amatör ve profesyonel spor müsabakalarına katılır, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenler ve bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için profesyonel ve amatör spor şubeleri kurar.

d)Kulüp; amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

e)Kulüp; amacını gerçekleştirmek için şirketler veya ticaret unvanı kulüp adını taşıyacak şekilde ticari işletmeler, vakıflar kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletme veya vakıflara katılabilir. Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dâhilinde yurt içinden veya yurt dışından yardım ve bağış kabul edebilir.

f)Her türlü eğitim kurumları açar ve/veya ortak olur.

g)Kulüp, kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerini, bu şirketler eliyle, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz suretiyle borsada değerlendirebilir.

h)Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.

Madde 4: Eskişehirspor Kulübü’nün temsil renkleri siyah-kırmızı’ dır. Forma şekil, renk ve arması tescil edilmiş şekliyle kullanılabilir. Kulübün resmi web sitesi http://www.eskisehirspor.org.tr ’ dur. Kulübün resmi yazışma e-posta adresi bilgi@eskisehirspor.org.tr ’ dur.

ÜYELİK

Üye – Üyelik Şartları – Üyelik Başvurusu

Madde 5: Üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle Eskişehirspor Kulübü üyesi sıfatını kazanan kimsedir.

Madde 6: Üyelik Şartları; on sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip olan her gerçek kişi, kulübe üye olabilir.

Ancak;

a)Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkûm olanlar,

b)Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar,

c)Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar,

d)Haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar,

e)Niteliği ne olursa olsun Kulübe kesinleşmiş borcu bulunanlar,

f)Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,

g)Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar ile başka kulüpte lisanslı sporcu veya görevli olanlar,

Eskişehirspor Kulübüne üye olamazlar.

Madde 7: Üyelik Başvurusu; tüzükte öngörülen üye olabilme koşullarını taşıyan her gerçek kişi, kendisi hakkında bilgi alınabilecek, Kulübün personel kadrosunda ve ortağı olduğu şirketlerde görevli olmayan ve en az iki yıldan beri kulüp üyesi olan iki kişiyi belirleyerek, Kulüp tarafından hazırlanmış “Üyelik Başvuru Formunu” doldurmak suretiyle bizzat Kulübe başvurur. Başvuru formunun şekli, eklenmesi gereken bilgi ve belgeler kulübün web sitesinde ilan edilir.

Madde 8: Üyelik başvurusu ve ekleri bir dosya halinde Kulüp Genel Sekreterliği’ne verilir. Dosya, Genel Sekreterlik tarafından üç gün içinde Sicil Kurulu’na gönderilir.

Sicil Kurulu yaptığı incelemenin sonucunu 7 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirir. Üyelik başvuru dosyasında eksiklik var ise başvuru yapan kişiye tamamlatılır.

Yönetim Kurulu; başvuru hakkında, başvurunun Genel Sekreterliğe verilmesinden itibaren 30 gün içinde karar vermek zorundadır. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ya da ret kararı bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

Madde 9: Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak, kamuoyu tarafından da bilinen ve tanınan kişilere Yönetim Kurulu tarafından yıllık 10 kişiyi geçmemek kaydıyla kulüp onursal üyeliği verilebilir. Onursal üyelik, asıl üyeliğe dönüşmedikçe, bu üyeler, Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler, fakat seçme ve seçilme hakları yoktur. Bu kişiler hakkında tüzüğün giriş aidatı ve yıllık aidat ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

Eskişehirspor Kulübünün ilk Onursal Üyesi merhum Belediye Başkanı SABAHATTİN GÜNDAY ‘dır.

Madde 10: Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde, üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş aidatını ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını otuz gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru geçersiz sayılır.

Süresi içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen üyenin dosyası Sicil Kurulu’na gönderilir. Sicil Kurulu, yeni üyeyi üye kütüğüne kaydeder. Kütüğe kaydedilen üye, üyeliğe kabul tarihinden itibaren Eskişehirspor Kulübü’nün üyesi olur. Yeni üye, üyeliğe kabul tarihini takip eden bir yıl içinde yapılacak genel kurullarda oy kullanamaz. Yeni üyeler oy kullanma hakları olmasa bile oluşturulacak kurullarda yer alabilir.

Kulübe her yıl, bir önceki yıla göre “Kulüp Üyesi” sıfatını kazanmış mevcut üye sayısının %15’’ini aşmamak üzere yeni üye alınabilir. Dolmayan kontenjan miktarı takip eden yıla aktarılamaz.

Madde 11: Kulübün lisanslı sporcu kütüğüne kayıt tarihinden itibaren en az beş yıl amatör ve profesyonel sporcu olarak Kulüp’te kalmış ve en az 30 kere resmi yarışmalara katılmış olan sporcu veya sporu Eskişehirspor Kulübü’nde bırakmış ve tüzüğün öngördüğü üyelik koşullarına sahip ise, başvurusu halinde Kulüp üyesi olma hakkını kazanır.

Bu hakkı kazanmış olan sporcu, sporu bıraktığını ve Kulübe üye olmak istediğini bildiren bir dilekçe ile bizzat Kulüp Genel Sekreterliği’ne başvurur. Üyelik başvurusu, işlemleri ve üyeliğe kabulde öngörülen tüzük hükümleri, bu sporcular için de aynen uygulanır. Ancak;

a)40 yaşını doldurmuş sporcularda, diğer koşullar saklı kalmak koşuluyla, “sporu bırakmış olma” şartı aranmaz.

b)Amatör sporcu, sporu bıraktığı tarihten itibaren üç yıl içinde üyelik başvurusunda bulunabilir. Üç yıllık süreyi geçiren amatör sporcu, artık amatör sporcu statüsüyle üye olamaz.

c)Eskişehir Spor Kulübü lisansı altında Türkiye Şampiyonu olanlar ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ve Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girenler Kulübe aidat ödemeksizin üye olabilir.

Bu sporcuların lisanslı olarak Kulüpte geçirdikleri süre, üyelik süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat

Giriş Aidatı

Madde 12: Üye giriş aidatı; Yönetim Kurulu’nun, yürürlük tarihini de belirterek yapacağı teklif üzerine, Genel Kurul tarafından belirlenir ve değiştirilir. İş bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 500 TL olup bir defaya mahsus olarak üyeliğe girişte ödenir.

Tüzüğün 9. ve 11. maddeleri kapsamında üye olanlardan giriş aidatı alınmaz.

Yıllık Aidat

Madde 13: Yıllık aidat 240 TL olupYönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul’da değiştirilir ve genel kurulu takip eden 1 Temmuz tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl Mart ayının son günü saat 19.00’a kadar Kulüp muhasebesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir. Kulüp aidat ödemeye çağrı yapmak zorunda değildir. 3 yıl boyunca yıllık aidatını ödemeyen üye, üyelikten çıkarılabilir.

Aidat borcu olan üye, Genel Kurula ve Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılamaz.

Üyenin Hak ve Görevleri -Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

Madde 14: Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul’ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birisinde görev alabilir.

Ayrıca her üye:

a)Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle

b)Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle

c)Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla

d)Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle

e)Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla

f)Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle

yükümlüdür.

Madde 15: Kulüp üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer;

a)Kendiliğinden sona erme; Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin sona erme kararı yönetim kurulu tarafından verilir ve sicil kurulu tarafından ilgiliye bildirilir.

b)Üyelikten çıkma; her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek ve Kulübe borcu varsa ödemek koşuluyla üyelikten çıkabilir.

c)Üyelikten ihraç; Tüzük hükümlerine göre Kulüpten kesin ihracı gerektiren bir eylemi gerçekleştirenler, Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilirler.

Üyeliği son bulan veya ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi hiçbir şekilde Kulübe yeniden üye olamaz ve Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez.

İ K İ N C İ B Ö L Ü M

BİRİNCİ KISIM

KULÜBÜN ORGANLARI

Madde 16: Eskişehirspor Kulübü’nün organları şunlardır:

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetim Kurulu

d)Yüksek Divan Kurulu

e)Disiplin Kurulu

f)Sicil Kurulu

İKİNCİ KISIM

GENEL Kurul

Madde 17: Genel Kurul, Kulüp üyelerinden oluşur. Ancak;

a)Kulübe takibi kesinleşmiş borcu olanlar,

b)Tüzüğün 63. maddesi gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar ile geçici ihraç cezası süresini tamamlamamış olanlar,

Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.

Madde 18: Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı olup, aşağıdaki yetkileri haizdir.

a)Kulüp Başkanı ile organlarını seçmek,

b)Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu’nun raporlarını görüşmek,

c)Yönetim Kurulu’nun o döneme ait faaliyet ve hesaplarını görüşüp, ibraya ilişkin karar vermek,

d)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi veya ek bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)Kulüp için taşınmaz malların satın alınmasına ve/veya mevcut taşınmaz malların satılmasına veya Kulübün sahibi olduğu taşınmaz mallar üzerine ipotek ya da ayni hak tesisi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f)Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar vermek,

g)Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yükseköğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,

i)Yönetim Kurulunun talebi halinde, kulübün kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde, halka arz suretiyle Borsa’da değerlendirmesine karar vermek

j)Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararlarına karşı yapılmış olan itirazları müzakere ederek, verilen kararı kabulü veya bir kere daha görüşülmek üzere dosyanın Disiplin Kurulu’na iadesine karar vermek,

l)Kulüp tüzüğünde değişiklik yapmak

m)Kulübün feshine karar vermek.

n)Kulübün tesis ve işletmelerine ilişkin yönetmelik çıkarmak

Madde 19: Genel Kurul, Eskişehir’de,

a)Mali ve idari konuların görüşülüp karara bağlanması amacıyla her yıl, Kulüp Başkanı ile Kulüp Organlarının seçimi amacıyla ise üç yılda bir 20 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında olağan;

b)Yönetim veya Denetim Kurulunun ya da Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin beşte ikisinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu’nun yapacağı çağrı üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, talep tarihinden itibaren 60 gün içinde toplanmak zorundadır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği ve genel kurula katılma haklarının olup olmadığı Sicil Kurulu’nca incelenir. Çağrı talebinde bulunan üyelerin imzalarının noterden tasdikli olması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür.

Mali ve idari konularla ilgili Genel Kurul’da, önergeyle de olsa seçim maddesi konulamaz. Seçimli genel kurulun yapılacağı yıl, mali ve idari konuların görüşüleceği genel kurul için ayrı bir tarih belirlenmez, aynı genel kurulda hem seçim yapılır hem de diğer konular görüşülür.

Madde 20: Yönetim Kurulu; Sicil Kurulu’nun hazırlayacağı listeyi esas almak suretiyle en az 15 gün önceden toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini içeren davet mektubunu üyelere göndermek suretiyle veya gazetelerde yaptıracağı ilanlarla ve Kulübün resmi web sitesinde duyurmak suretiyle Genel Kurul’u toplantıya çağırır. Yapılacak bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının da günü, saati ve yeri ayrıca belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az 60 günden fazla olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakılırsa; bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, üyelere duyurulur.

İkinci toplantı, geri bırakılma sebebinin ortadan kalktığı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve durum Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Madde 21: Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündeme madde ilave edilmesi teklifinde bulunanların yoklama sırasında Genel Kurul salonunda bulunmaları şarttır.

Başkan ve Kulüp organlarının seçiminin yapılacağı Olağan Genel Kurul'un gündeminde; faaliyet ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibra maddelerinin bulunması şarttır.

Madde 22: Gerekli görülen hallerde, Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verilebilir.

Yönetim Kurulu ve diğer kurulların veya toplantıya katılmış olan üyelerin yüzde beşinin talebi üzerine teklif, müzakere açılmadan oylamaya sunulur.

Genel Kurulun gizli toplantısında, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin dışında kalanlar salondan çıkartılır.

Madde 23: Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul, toplantıda oy kullanma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Sicil Kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’da kararlar, tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, toplantıda oy kullanma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 24: Genel Kurula katılacak üyeler, kimlik kartlarını gösterip, Sicil Kurulu tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış listelerdeki isimleri karşısına imza atarak, Genel Kurula giriş kartlarını alıp toplantı mahalline girerler.

Üyelerin toplantı mahalline girmeleri ile ilgili düzenleme ve işlemler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Divan Başkanı, iki başkan vekili ve iki sekreter seçilir ve tek liste halinde seçim yapılır. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurul toplantıları görüntülü ve sesli kayda alınır.

Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra gündeme geçilir. Genel Kurul’ca aksine karar verilmemiş ise, önce kurulların raporları okunur. Raporların okunması ve kurul sözcülerinin konuşmalarından sonra raporlar hakkında müzakere açılır. Üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Üyeler anlaşarak konuşma sıralarını değiştirebilirler.

Toplantı sonunda tutanak, belgeler ve kayıtlar Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Madde 25: Genel Kurul toplantılarında, Başkanlık Divanı ile kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla, organların seçimi ise gizli oyla yapılır. Tek adayla gidilen seçimlerde, üyelerin onda birinin vereceği önergeyle, seçimin açık oyla yapılmasına karar verilebilir. Hiçbir kulüp üyesi, kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

KULÜP ORGANLARININ SEÇİMİ

Madde 26: Kulüp Başkanlığına aday olanlar; seçim toplantısının yapılacağı gün “Genel Kurul Başkanlık Divanına” beraber çalışacağı kurullarda yer alacak üyeleri liste halinde bildirmek zorundadır. Başkanlık Divanı, tüm adayların isimlerini Genel Kurul’a sunar.

Genel Kurul Divan Başkanı, verilecek bu aday listelerini Kulüp mührü ile onaylayıp imzaladıktan sonra ilgililerine bir alındı belgesi verir.

Adaylar ve listelerinde bulunan üyeler hakkında yapılacak yazılı ve gerekçeli itirazlar, Sicil Kurulu’nun da görüşü alınarak Genel Kurul Başkanlık Divanı’nca derhal karara bağlanır. Gerekçe ve delile dayanmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Madde 27: Her Sandık Kurulu; bir başkan ile iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Divan tarafından gerekli sayıda sandık oluşturulur.

Sandık Kurullarının başkan ve üyeleri, Genel Kurul tarafından aynı toplantıda üyeler arasından seçilir.

Başkan adayları, sandık başlarında Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden birer gözlemci bulundurabilir.

Madde 28: Oy verme, görüşmeler bittikten sonra başlar ve sandık başına gelmiş olan üyeler tespit edilerek oylarını kullanır. Oy verme işlemi Divan Kurulu’nun belirlediği saatler arasında yapılır.

Oy Pusulaları matbudur. Oy pusulasında herhangi bir yazı yazılması, silinmesi, çizilmesi oy pusulasını geçersiz kılar.

Vekâleten oy kullanılmaz.

Madde 29: Oy verme sona erince her sandık kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar açılarak sayım yapılır. Zarf adedi, giriş kartı âdetinden fazla çıktığı takdirde, geçersiz zarflar ayrılarak kalan zarfların tümü yeniden sandığa konularak karıştırılır, giriş kartından fazla çıkan zarf adedi kadar zarf, sandıktan çekilerek imha edilir. İşaretli zarflar geçersizdir.

Sayımın sonucu sandık kurulları tarafından bir tutanağa geçirilerek imzalanır ve her sandığa ait oy pusulaları ve zarfları ayrı ayrı torbalara konulup mühürlenerek Genel Kurul Başkanlık Divanı’na teslim edilir.

Seçim sonuçları, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından derhal açıklanır ve seçilenlere mazbataları en geç üç gün içinde Genel Kurul Divan Başkanı tarafından verilir.

Oy verme yerinin, oy kullanmanın, oy sayım ve dökümünün ve seçimle ilgili diğer işlemlerin düzeni, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür.

Madde 30: Aday olan her üye, kendisi ile ilgili olarak seçim ve sayım sonucuna, seçimi takip eden günün en geç mesai bitimine kadar Genel Kurul Divan Başkanlığı’na yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz üzerine, bütün sandık kurulu başkanlarının iştiraki ile yeniden sayım ve döküm yapılır, itiraz kesin karara bağlanır.

Madde 31: Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim organları ile Kulübün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin kişisel bilgileri, Mülki İdare Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.

Kulübün organları ile yerleşim yerinde değişiklik olması veya temsilcilik açılması veya taşınmaz mal edinilmesi hallerinde, bu durum en geç otuz gün içindeMülki İdare Amirliğine bildirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 32: Yönetim KuruluKulüp üyeleri arasından, üç yıl için, Genel Kurul tarafından seçilen bir Başkan ile 14 asıl ve 8 yedek üyeden oluşur.

Başkan; Yönetim Kurulu üyeleri yapacağı ilk toplantıda; bir Başkan Vekili, Genel Sekreter, Mali İşlerden Sorumlu Üye ile gerekli gördüğü faaliyetleri yürütecek sayıda asbaşkanı seçer.

Kulübü temsilde kimlerin yetkili olacağına ilişkin İmza sirkülerinin niteliğine ve imza yetkilerinin kimlerde olacağına, seçimi takip eden ilk toplantıda karar verilir.

Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda, Başkanın belirleyeceği yedek üyeler göreve çağrılır.

İstifa ederek ayrılan veya görev sürelerini tamamlayan Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeyen Başkan ve üyeler aday olamazlar.

Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi

Madde 33: Yönetim Kurulu, Kulüp işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve ayda en az iki defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu’na Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır; kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar karar defterine yazılır ve okunarak imzalanır.

Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp ile kendileri, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantıda bulunamaz ve alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Mazeretsiz olarak arka arkaya beş toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir.

Yönetim Kurulunun Münfesih Sayılması

Madde 34: Her ne sebeple olursa olsun; Başkan dâhil, Yönetim Kurulu üye sayısı, (yedek üyelerin de göreve getirilmesine rağmen) üye tamsayısının salt çoğunluğun altına düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır.

Bu durumda;

a)Olağan Genel Kurula üç ay veya daha az bir süre kalmış ise, seçimler bu olağan genel kurulda yapılır.

b)Olağan Genel Kurula üç aydan fazla bir süre var ise, seçimler için Genel Kurul; mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı veya Başkan ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılamaması halinde, Kulüp üyelerinden birisi tarafından yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak başvuru üzerine, Sulh Hukuk Hâkimi, Kulüp üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 35: Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organı olup, diğer organların ve yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak, kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde Yönetim Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, sözleşmeler kabul etmek ve onaylamak,

b)Genel Kurulu toplantıya çağırmak, seçim dâhil genel kurul gündemini hazırlamak,

c)Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Genel Kuruldan önce ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d)Tüzüğün 50. maddesi mahfuz kalmak üzere, sosyal ve sportif şubelerin kurulmasına karar vermek ve bu şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteleri ve kurulları kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,

e)Kulübün, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulması gibi hususlarda karar vermek,

f)Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu, görevli üyenin önerileri de dikkate alınarak saptamak,

g)Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılarak üyelere bilgi vermek, soruları cevaplamak, Yüksek Divan Kurulu tarafından alınan karar ve yapılan önerileri görüşerek karara bağlamak,

h)Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak ve Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararının görüşülmesini temin bakımından, ilgilisinin talebi halinde yapılacak ilk Genel Kurulun gündemine almak,

i)Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için çalışma yerleri ile ihtiyaçlarını sağlamak,

j)Mevzuat ve Kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile tüzüğün 62. maddesinde yer alan diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tahsis etmek,

k)Mevzuat hükümleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında Kulüp temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu hususta yetki vermek,

l)Sportif A.Ş kurmak için gerekli işlemleri yaparak, Genel Kurulun oyuna sunmak,

m)Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar ve üye olunan kuruluşların genel kurullarında oy kullanacak delegeleri seçmek,

n)Kulübün Profesyonel ve Amatör spor ilkelerini tayin, tespit etmek ve uygulanması hususunda ilgililere yetki ve talimat vermek,

o)Satılmasında kulübün yararı olan taşınır malları satmak,

p)Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak,

q)Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde, kulübün sahibi olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak irtifak hakkı, kira, işleticilik veya ortaklık sözleşmelerini yapmak,

r)Profesyonel sporcular dâhil, Kulübe sözleşme ile bağlı tüm çalışanlar hakkında disiplin cezası vermek,

s)Tüzük değişikliği önermektir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Görev ve Yetkileri

Madde 36: Yönetim Kurulu Başkanı; Eskişehir Spor Kulübünü temsil eder. Başkan, oy kullanma hakkına sahip Kulüp üyeleri arasından, Genel Kurul tarafından seçilir.

Her ne sebeple olursa olsun, Kulüp Başkanlığı’nın boşalması halinde, yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve seçilen Başkan, seçimli genel kurula kadar göreve devam eder.

Yönetim Kurulu Başkanı, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a)Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlamak ve düzenlemek,

b)Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenlemek,

c)Gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

d)Anlaşmazlıkları çözümlemek, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlamak,

e)Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun görev dağılımını değiştirmek,

f)Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetlemek, düzenlemek ve yönlendirmek,

g)Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Kulübü temsil ve ilzam etmek,

h)Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil etmek,

i)Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak, Kulüp Başkanının bulunmadığı hallerde Başkanın yetkileri, Başkan Vekili tarafından kullanılır.

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Görev ve Yetkileri

Madde 37: Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır;

a)Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve alınan kararları yürütmek,

b)Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamak,

c)Her türlü yazışmaları mevzuata uygun şekilde yürütmek,

d)Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlamak ve yürütmek,

e)Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen anlaşmaları uygulamak,

Mali işlerden Sorumlu Üye

Görev ve Yetkileri

Madde 38: Mali İşlerden Sorumlu Üyenin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Kulübün mali işlerini yürütmek,

b)Sarf belgeleri ve ödemelere ait muhasebe fişlerini incelemek ve imzalamak,

c)Ödemelerle ilgili listeyi Başkana ve Yönetim Kurulu’na sunmak,

d)Talepleri halinde muhasebe kayıtlarını Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunmak,

Muhasebe personeli Mali İşlerden Sorumlu Üyeye karşı sorumludur. Bu kişilerin atamaları Mali İşlerden Sorumlu Üyenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılır.

Devir Teslim İşleri

Madde 39: Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kurulu’na Kulübün mal varlığını ve Yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder.

Devir teslim işleri, Yönetim Kurulu seçimini müteakip 7 gün içinde yapılır.

Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilsen sorumludur.

BEŞİNCİ KISIM

DENETİM KURULU

Oluşumu

Madde 40: Denetim Kurulu; Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, ilk toplantısında bir üyeyi başkan seçer. Denetim Kurulu üyelerinden hem asil hem yedekte maliye veya işletme dallarından birinde yükseköğrenim görmüş üye bulunması zorunludur.

Görev ve Yetkileri

Madde 41: Denetim Kurulu, Kulübün iç denetim organı olup, bu sıfatla;

Yönetim Kurulunun, Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların, mevzuata ve Kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas, usul ve bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını inceler. Bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun talebi halinde, kulübün iştiraki bulunduğu şirket ve kuruluşlarda denetim yaparak, denetim sonunda hazırlayacağı raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde; her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu Denetim sonucunda usulsüzlük veya Kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

Bağımsız Dış Denetim

Madde 42:

Kulübün gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimi, Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurullara sunulmak üzere 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlere yaptırılabilir. Bu denetimin yapılması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Kulüp, dış denetim ve denetleme raporlarını, uygun vasıtalarla derhal yayınlar. Yönetim Kurulunun Seçimli Genel Kurullar öncesi bağımsız dış denetime müracaat etmesi zorunludur. Bu rapor, Genel Kuruldan 15 gün önce Kulübün web sitesinde yayınlanır

ALTINCI KISIM

YÜKSEK DİVAN KURULU

Oluşumu

Madde 43: Yüksek Divan Kurulu; işbu tüzük kapsamında, üyelik şartlarını eksiksiz yerine getiren; Kulüpte 30 yılını tamamlamış üyeler ile Kulüp Başkanlığı yapmış üyelerden oluşur.

Görev ve Yetkileri

Madde 44: Yüksek Divan Kurulu; Kulübün danışma organı sıfatıyla her yıl Ekim ayında olağan, Yönetim Kurulunun yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz. Yüksek Divan Kurulu her toplantıda katılanların salt çoğunluğu ile divan kurulu başkanı seçer.

Yüksek Divan Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)Yönetim Kurulu’nca kendisine danışılan konularda Kulübün tüm kurullarına, komite ve komisyonlarına öneri ve tavsiyelerde bulunmak

b)Gereksinim duyulduğunda tüzük değişikliğini Yönetim Kurulu’na önermek

YEDİNCİ KISIM

DİSİPLİN KURULU

Oluşumu

Madde 45: Disiplin Kurulu, uyarı dışında herhangi bir disiplin cezası almamış, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Görevleri

Madde 46: Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yönetim Kurulu’nun müracaatı halinde, Kulüp üyeleri hakkında disiplin soruşturması yürütmek

b)Disiplin Kurulu tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ya da istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında re ’sen soruşturma yürütmek ve disiplin cezası vermek

c)Geçici ihraç veya ihraç cezalarını gerektiren bir taleple Disiplin Kurulu’na verilen veya sevk edilenler hakkında, tahkikatın her safhasında tedbir kararı almak ve bu kararın uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep etmek.

Madde 47: Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan seçer.

Disiplin Kurulu, Üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Toplantı yeter sayısı asil üyeler ile sağlanamadığı takdirde, toplantıya, Başkanın belirleyeceği yedek üyeler davet edilir.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yazılı şikâyet başvurusu üzerine soruşturmaya başlar ve soruşturmanın her safhasında tedbir kararı verebilir.

Başvurunun doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılması halinde, şikâyeti içeren dilekçenin bir sureti Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu, dilerse şikâyet ile ilgili görüşünü on gün içinde yazılı olarak Disiplin Kurulu’na bildirir.

Disiplin Kurulu, yürüttüğü soruşturmalarda, ilgilileri, varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Kulübün yetkili organlarından talep ederek inceler. Deliller toplanıp, tahkikat tamamlandıktan sonra kararını verir.

Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayın aynı zamanda yargıya da intikal etmiş olması halinde, şikâyet olunan hakkında tedbir kararı verebileceği gibi yargı sürecinin kesinleşmesini de bekleyebilir. Olay hakkında yargının vereceği karar, Disiplin Kurulu’nca dikkate alınabilir, ancak bu karar Disiplin Kurulunu bağlamaz.

Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya verilecek 10 günlük kesin süre içinde yazılı savunma da göndermeyen kimse hakkında, mevcut delillere göre karar verilir.

Tahkikatın sonuçlanmasından sonra en geç on beş gün içinde karar verilir ve kararlar gerekçeli olarak yazılır. Kesin veya geçici ihraç hariç, Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar kesindir.

Disiplin Kurulu Kararları, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye 7 gün içinde tebliğ edilir. Bir nüshası Kulübün internet sitesinde ilan edilir ve Sicil Kurulu’na gönderilir.

SEKİZİNCİ KISIM

SİCİL KURULU

Oluşumu

Madde 48: Sicil Kurulu, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Sicil Kurulu, ilk toplantısında bir üyeyi başkan seçer

Görev ve Yetkileri

Madde 49: Sicil Kurulu, Kulüp üyelerinin sicil kütüklerini tutar, üyelerin listesini düzenler, haklarını belirtir, üyeler hakkında Kulüp organlarınca verilen kararları üyenin siciline işler.

Sicil Kurulu, Üyeler hakkında yapılan işlemleri, durumlarında meydana gelen değişiklikleri, sicillerine işler.

Sicil Kurulu, Tüzüğe göre, Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler ve Genel Kurul toplantısından yirmi gün önce, giriş kartları ile birlikte Yönetim Kurulu’na verir.

Sicil Kurulu, Kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri vermemekte direnen üyeler hakkında, gerekli soruşturmanın açılması için bu üyeleri Yönetim Kurulu’na bildirir.

Sicil Kurulu, Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır.

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M

SPOR ŞUBELERİ

AMATÖR SPOR ŞUBELERİ – PROFESYONEL FUTBOL ŞUBESİ

Madde 50: Kulüp; kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ruhen, fikren ve bedenen eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli dallarda amatör spor şubeleri kurarak, çalışmalar düzenler ve yürütür.

Amatör spor şubelerinin bütçeleri, yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu şubelerin harcamaları kendilerine ayrılan bütçelerden yapılır.

Amatör Şubelerin Çalışma ve yönetimlerinden, Yönetim Kurulu’nca atanacak amatör spor şubelerinden sorumlu üyesi sorumludur.

Amatör spor şubelerinin açılması, tatil edilmesi, kapatılması, Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Amatör spor şubelerinin faaliyeti, çalışma düzeni ve şekli yönetmelikle belirlenir.

Madde 51: Profesyonel Futbol Şubesi’nin faaliyeti, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Yönetim Kurulu, bu şubenin Profesyonel Futbolcular dâhil tüm çalışanlarını, yazılı sözleşmelerle sağlar, gerektiğinde komiteler kurar.

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M

TESİSLER - SOSYAL VE SPORTİF TESİSLER

VE KULÜBÜN FAALİYETLERİ

TESİSLER - SOSYAL TESİSLER-YATIRIM

Madde 52: Sportif ve sosyal tesisler; Kulübün amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur ve işletilir. Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, bunlardan yararlanılmasına, işletilmesine veya kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.

Sportif ve sosyal amaçlı tesislere ilişkin yönetmeliğin hazırlanmasında üyelerin ve sporcuların gereksinimlerinin karşılanması ve menfaatlerin korunması öncelikli gözetilir.

Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Sosyal Tesislerde politik toplantılar yapılamaz, tesis salonları siyasi partilerin ve sendikaların hangi nam altında olursa olsun hiçbir toplantısına tahsis edilemez.

Madde 53: Kulübün sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden, sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır. İştirak paylarının miktarı ve alınma şekli her yıl Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M

DİSİPLİN İŞLERİ VE CEZALAR

DİSİPLİN ORGANLARI

Madde 54: Kulübün Disiplin Organları şunlardır:

Kulübün disiplin organı Disiplin Kuruludur. Disiplin Kurulu; Kulüp Üyeleri hakkında aşağıda yer alan cezaları vermeye yetkilidir.

a)Uyarı: Yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.

b)Kınama: Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer.

c)Geçici ihraç: Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde sadece Kulüp üyeleri hakkında verilir. Yazılı olarak bildirilir ve sicile geçer.

d)İhraç: Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve sicilden kaydı silinir. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilemez.

Disiplin Kurulunun yürüteceği disiplin soruşturmaları ve cezaları ayrı bir yönetmelik ile belirlenir[OS1] .

Madde 55: Disiplin cezalarını gerektiren fiiller şunlardır:

A)Uyarı Cezası Gerektiren Fiiller

a)Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması,

b)Yetkisi olmadığı halde kulüp adına demeç verilmesi ve yayın yapılması,

c)Disiplin Kurulu’nun çağrılarına mazeretsiz olarak gelinmemesi ve istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi,

Hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında Uyarı Cezası verilir.

B) Kınama Cezası Gerektiren Fiiller

a)Kulüp tüzüğüne ve yönergelere aykırı davranılması,

b)Kulüp disiplininin bozulması,

c)Kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunulması,

d)Kulüp içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar sergilenmesi,

e)Kulüp veya iştiraklerine çeşitli nedenlerden dolayı olan cari hesap borç bakiyelerinin, yapılan ihtara rağmen, zamanında ödenmemesi,

Hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında Kınama Cezası verilir.

C) Geçici İhracı Gerektiren Fiiller;

a)Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi,

b)Kulüp organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnilmesi,

c)Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması,

d)Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması,

e)Kulüp düzenine uyulmaması, kulübe sadakat gösterilmemesi, basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübü küçük düşürenler veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevli sporcu ve spor adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret edilmesi,

Hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında üç aydan üç yıla kadar geçici ihraç cezası verilir.

D) İhracı Gerektiren Fiiller;

a)Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun menfaat temin edilmesi,

b)Her ne suretle olursa olsun, tevdi olunan kulübe ait para, para hükmündeki evrak, senet veya sair malların kendisinin veya başkasının yararına kullanılması, sarf edilmesi, satılması veya saklanması,

c)Kulübe ait evrak, defter ve kayıtların tahrif, tağyir edilmesi, saklanması veya sahte evrak düzenlenmesi,

d)Genel Kurul ve diğer kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırılması, hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında,

Kulüpten ihraç kararı verilir.

Madde 56: Üyelerin, Uyarma ve kınama cezalarının sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur.

Geçici ihraç cezası alan üyekararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvurmak suretiyle, Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın kaldırılmasını Genel Kurul’dan talep edebilir.

Geçici ihraç cezası alan üye, ceza müddetince üyelik haklarını kullanamaz, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez, ceza süresi üyelik süresinden sayılmaz, görevde iseler görevleri kendiliğinden sona erer.

İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz. Kesinleşmemiş olsa dahi, geçici veya kesin ihraç cezası alanların, haklarında daha önce tedbir kararı verilmiş ise Kulüple ilgili her türlü ilişkisi derhal kesilir. Görevli iseler, görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.

Kulüpten ihraç edilen üyeihraç kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu’na başvurarak, genel kuruldan ihraç kararının bir kere daha Disiplin Kurulu’nca görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurul, ihraca ilişkin kararın bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu’na iade kararı alabilir veya talebi reddedebilir. Talebin reddi halinde, Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararı kesinleşir.

Dosyanın Disiplin Kurulu’na iadesi halinde; Disiplin Kurulu verdiği kararında ısrar eder ise, dosya aynı usulle tekrar Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’un vereceği ikinci karar kesindir.

Disiplin Kurulu’nca amatör sporcular hakkında verilmiş olan disiplin cezalarının uygulanması, Yönetim Kurulu tarafından ertelenebilir. Disiplin cezası, sporcunun siciline işlenir. Sporcu, Kulüp üyesi olmak istediğinde ceza dikkate alınır. Uygulanamamış olması halinde ise bu ceza, üyeliğe kabul halinde uygulanır.

Madde 57: Kulüpten ihracı veya geçici ihracı gerektiren fiile ve faaline itila tarihinden itibaren 6 ay içinde şikâyet veya talep suretiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmeyen kimse hakkında disiplin kovuşturması yapılmaz. Diğer fiiller için şikâyet süresi 3 ay olup, Tüzüğün 6. maddesinde sayılan haller için herhangi bir süre yoktur.

Madde 58: Disiplin Kurulu; kovuşturma ve soruşturmanın her safhasında, tedbir kararı verebilir ve uygulanması için Yönetim Kurulu’na bildirir. Haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma hakkı hariç, tedbirleri devam ettiği sürece, üyelik haklarını kullanamazlar ve Kulübün hiçbir birimine giremezler. Görevde iseler, tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden izinli sayılırlar.

A L T I N C I B Ö L Ü M

MALİ HÜKÜMLER

BÜTÇE:

Madde 59: Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Genel Kurul tarafından kabul edilir. Kabul edilen bütçe 1 Haziran – 31 Mayıs itibariyle bir yıllıktır. Ancak, 31 Mayıs tarihinden Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içinde, bir önceki bütçede belirlenen tutarlarla sınırlı olarak yapılacak harcamalar, bütçeye uygun addedilir.

Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak, bu aktarma Yönetim Kurulu, kararı ile yapılır.

Borçlanma Usulü

Madde 60: Yönetim Kurulu bütçenin %25’i kadar borçlanabilir. Ancak, ek bütçe ile kabul edilecek borçlanmalar, yatırım amaçlı borçlanmalarda %25’in üstüne çıkılabilir. Sporcu transferleri nedeniyle yapılacak borçlanmalarda ise; transfer borçlanma bedeli, yapılan sözleşme süresine bölünerek bulunacak miktar, %25’nin hesabında dikkate alınır.

Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 61: Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenecek dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır.

Yönetim Kurulu, mali işlerle ilgili tüm belgeleri bastırmak ile yükümlüdür.

Madde 62:Kulübün Gelir Kaynakları şunlardır;

a)Giriş ücreti ve aidatlar

b)Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango balo, eğlence, temsil, konser, konferans, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

c)Spor faaliyetleri ve yarışmaların, her türlü iletişim ortamında yayınlanmasından elde edilen gelirler

d)Spor Toto, Spor Loto, İddia ve benzeri şans oyunları paylarından elde edilen gelirler

e)Kulübün lisanslı ürünlerinden elde edilen gelirler

f)Kulübün malvarlığından elde edilen gelirler

g)Her türlü tesis ve işletmelerinden elde edilen gelirler

h)Reklam gelirleri

ı) İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden veya vakıflardan elde ettiği gelirler

i)Kira gelirleri

j)Kulübün ortağı olduğu şirketlerden elde edilecek temettüler ile bu şirketlere ait hisselerin halka arz yoluyla Borsada yapılacak satışlarından elde edilecek gelirler

m)Yurtiçinden kabul edilecek bağış ve yardımlar ile mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarca banka aracılığı ile yapılacak ayni ve nakdi yardımlar

n)Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar ile gelirlerin toplanması hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 63: Kulüp, aşağıda yazılı defterleri tutar:

1)Üye Kayıt Defteri

2)Karar Defteri

3)Yevmiye ve Defteri Kebir

4)Gelen ve Giden Evrak Defteri

5)Gelir ve Gider Defteri

6)Demirbaş Defteri

7)Alındı Belgesi Kayıt Defteri

8)Kurullar Karar Defteri

Y E D İ N C İ B Ö L Ü M

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Uluslararası Faaliyet - Tüzüğün Değiştirilmesi – Kulübün Feshi

Madde 64: Kulüp, tüzükte gösterilen amacını gerçekleştirmeye veya katkıda bulunmaya yönelik, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir.

Madde 65: Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenilebilir.

Tüzükte yapılması istenilen değişiklik, üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir.

Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul, toplantıya katılma hakkına sahip olan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmadığı takdirde; ikinci toplantıya, katılma hakkına sahip olan üyelerin en az onda birinin katılması şarttır.

İkinci toplantıda değişiklikler, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyu ile kabul edilir. Tüzükte yapılacak değişiklik Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Madde 66: Kulübün feshine karar verilebilmesi için; bu amaçla yapılacak Genel Kurul toplantısında oy kullanma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’sinin katılması şarttır. Fesih kararı ise, bu genel kurula katılmış olan üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Madde 67: Kulübün feshi veya infisahı halinde mevzuat hükümlerine göre tasfiye işlemi gerçekleştirilir.

Madde 68: Kulüp tarafından yapılan her türlü tebligat, üyenin kulüpte kayıtlı olan adresine yapılır.

Üye, açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği Kulübe bildirmekle yükümlüdür. Yapılan tebligatın, tebliğ edilemeyerek iadesi halinde, tebligatın üyenin Mernis adresine gönderilmesi ve Kulübün web sitesinde yayınlanması suretiyle ilan olunur. İşbu ilan, tebliğ hükmündedir.

Madde 69:İş bu tüzük 69 maddeden oluşturularak 21.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen TÜZÜK KONGRESİ nde kabul edilmiştir.

G E Ç İ C İ M A D D E L E R

GEÇİCİ MADDE - 1

Bu tüzüğün 60. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan borçlanma oranları, tüzüğün kabul tarihinden itibaren, birinci yıl için %75; ikinci yıl için %60 ve üçüncü yıl için %50 olarak uygulanır.

GEÇİCİ MADDE - 2

Tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul tarihinde görevde bulunan Kurulların yetkisi, ilk seçimli Genel Kurula kadar devam eder.

GEÇİCİ MADDE – 3

Kulübe her yıl, bir önceki yıla göre “Kulüp Üyesi” sıfatını kazanmış mevcut üye sayısının %15’ini aşmamak üzere yeni üye alınabilmesine ilişkin sınırlama kuralı, işbu tüzük değişikliğinin yapıldığı tarihten 31 Mayıs 2015 tarihine kadar %50 oranında uygulanır. Bu hüküm çerçevesinde kulübe üye olanlar, üye olduklarından itibaren 1 yıl geçmedikçe seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.